Všeobecné podmienky spoločnosti AVYX

Zmluva o podmienkach predaja spoločnosti AVYX Distribution s.r.o
Všeobecné informácie
1. Táto dohoda o obchodných podmienkach sa vzťahuje na všetky objednávky produktov sprístupnených a dodávaných spoločnosťou AVYX Distribution s.r.o.
2. PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, TIETO PODMIENKY - AK ZADÁTE OBJEDNÁVKU PROSTREDNÍCTVOM NÁŠHO OBJEDNÁVKOVÉHO ODDELENIA ALEBO CEZ NÁŠ B2B WEBOVÝ PORTÁL, TIETO PODMIENKY SA BUDÚ VZŤAHOVAŤ NA VÁŠ NÁKUP S VYLÚČENÍM AKÝCHKOĽVEK INÝCH PODMIENOK, KTORÉ SA MÔŽETE SNAŽIŤ ZAVIESŤ ALEBO ZAČLENIŤ, ALEBO KTORÉ VYPLÝVAJÚ ZO ZÁKONA, OBCHODNÝCH ZVYKLOSTÍ, PRAXE ALEBO PRIEBEHU OBCHODOVANIA.
3. Dodávateľom tovaru, na ktorý sa vzťahujú tieto obchodné podmienky (ďalej len AVYX, "my" alebo "nás" podľa kontextu), je spoločnosť AVYX Distribution s.r.o, Bartolomějská 13, Praha, Česká republika.
4. Zasielacia adresa pre vrátenie tovaru je AVYX Distribution s.r.o., Michelská 291/21, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika.
5. Táto zmluva sa uzatvára medzi spoločnosťou AVYX a predajcom tovaru dodávaného spoločnosťou AVYX, (ďalej len "predajca" alebo "vy" podľa kontextu), názov a údaje o predajcovi, na ktorého sa táto zmluva vzťahuje, sú podrobne uvedené na konci týchto obchodných podmienok.
6. Spoločnosť AVYX je distribútorom výrobkov vyrábaných inými spoločnosťami.
7. Značky, ktoré môže predajca ďalej predávať, budú podrobne uvedené v prílohách.
8. V prípade potreby budú v prílohách podrobne uvedené aj špecializované programy predajcov BMD a konkrétne výrobky.
9. Očakáva sa, že predajcovia budú aktívne propagovať, uvádzať na trh a predávať značky, ktoré spoločnosť AVYX sprístupnila na ďalší predaj. Ak sa táto povinnosť nebude považovať za splnenú, spoločnosť AVYX si vyhradzuje právo vypovedať túto zmluvu s jednomesačnou výpovednou lehotou. Toto je podmienené prípadnou žiadosťou predajcu, ktorý predloží dôkazy a/alebo poľahčujúce faktory, prečo táto povinnosť nebola splnená. V takomto prípade sa vykoná mesačné preskúmanie na obdobie maximálne 3 mesiacov, pričom sa zdokumentuje pokračovanie alebo ukončenie zmluvy.
10. Bezpečnosť údajov: Všetky osobné údaje, ktoré ste poskytli na účely uzatvorenia kúpnej transakcie, sa nesmú sprístupniť tretím stranám, s výnimkou prípadov uvedených v tejto zmluve, a musí sa s nimi zaobchádzať v súlade so zákonmi GDPR.
11. Ak dodávateľ/výrobca spoločnosti AVYX zverejní špeciálnu ponuku alebo zmení ceny, podmienky tejto ponuky alebo zmeny ceny sa budú riadiť podľa uváženia a podmienok dodávateľa/výrobcu týkajúcich sa konkrétnej ponuky alebo zmeny ceny.
12. Spoločnosť AVYX nenesie zodpovednosť za žiadne zmeny alebo ponuky dodávateľov/výrobcov, okrem oznámenia a uľahčenia ponuky alebo zmeny v rámci podmienok dodávateľa/výrobcu.
Objednávky a ceny
13. Objednávka predstavuje vašu ponuku na nákup tovaru v súlade s týmito podmienkami. Objednávka sa považuje za prijatú až vtedy, keď vydáme automatické potvrdenie o prijatí objednávky, a vtedy nadobudne platnosť právne záväzná zmluva.
14. Pravidelné alebo bežné objednávky budú akceptované len vtedy, ak budú zadané prostredníctvom webového portálu B2B, ktorý nájdete na adrese https://www.AVYX.tv/.
15. O príležitostné objednávky, ako sú napríklad demo objednávky, môžete požiadať prostredníctvom e-mailu na adrese team@avyx.tv. Súhlas s prijatím týchto objednávok sa musí urobiť vopred a podľa uváženia spoločnosti AVYX,. Pokyny na vyplnenie týchto objednávok budú zaslané na požiadanie a pred ich predložením.
16. Aj keď sa budeme snažiť splniť všetky objednávky, ktoré nám boli zadané, v stanovenej lehote, nenesieme (okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon) zodpovednosť za dôsledky akéhokoľvek oneskorenia alebo nedodania.
17. Bez ohľadu na akékoľvek údaje uvedené v našich propagačných materiáloch, na oddelení objednávok alebo u obchodných partnerov sú všetky objednávky prijímané v závislosti od dostupnosti.
18. Spoločnosť AVYX si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie a ceny výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.
19. Oddelenie objednávok spoločnosti AVYX je pre otázky otvorené od 9:00 do 17:00 (9:00 - 17:00) SEČ/ SEČ. Objednávanie B2B prostredníctvom webovej stránky je 24 hodín. Objednávky prijaté po 13:00 (13:00 hod.) SEČ/ SEČ budú odoslané až v nasledujúci dostupný deň expedície. V prípade uplatnenia výnimočných okolností môže dôjsť k primeraným zmenám času objednávania.
20. Za každú objednávku s hodnotou výrobku nižšou ako 500 EUR sa účtuje poplatok za malú objednávku vo výške 20 EUR. Tento poplatok sa automaticky uplatní na objednávku na webovom portáli B2B.
21. Hoci sa snažíme zabezpečiť, aby boli všetky ceny na našej webovej stránke presné, môžu sa vyskytnúť chyby. Ak zistíme chybu v cene tovaru, ktorý ste si objednali, vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku a vyzvať vás, aby ste si tovar objednali znova za správnu cenu. Ak sa nám s vami nepodarí skontaktovať, budeme vašu objednávku považovať za zrušenú.
22. Všetky ceny spoločnosti AVYX sú uvedené bez dane (okrem regiónov, kde je zákonnou požiadavkou uvádzať cenu vrátane dane). Ceny na všetkých našich faktúrach zahŕňajú miestnu daň, ak sa uplatňuje.
23. V prípade, že objednávku nie je možné okamžite spracovať z dôvodu nedostupnosti zásob, vaša objednávka bude spätne objednaná. Keď budú zásoby dostupné, všetky spracované objednávky budú fakturované za cenu platnú v čase vystavenia faktúry.
24. Prijaté objednávky prostredníctvom B2B (alebo e-mailom) budú pridelené na odoslanie podľa uváženia spoločnosti AVYX. Spätné objednávky budú tiež pridelené podľa uváženia spoločnosti AVYX.
25. Všetky objednávky, ktoré spoločnosť AVYX prijala, budú automaticky spracované v našom internom objednávkovom systéme. Na všetky objednávky zadané pred prípravou zásielky na odoslanie predajcovi sa vzťahuje vaše právo na zrušenie. Spoločnosť AVYX nebude zákazníkom účtovať poplatky za zrušenie objednávok vykonané pred prípravou odoslania. Na výrobky, ktoré boli pridelené a zabalené na odoslanie a následne zrušené z vašej strany, sa bude vzťahovať poplatok za opätovné uskladnenie vo výške 5 %.
Platba
26. Spoločnosť AVYX prijíma platby len prostredníctvom platby vopred, bankovým prevodom alebo bankovým prevodom.
27. Platba sa uskutočňuje buď zálohovou platbou, alebo s úverovými podmienkami. V prípade nových predajcov sa platba musí uskutočniť vopred. Úverové podmienky sú k dispozícii len pri preukázateľnej evidencii včasných platieb a na základe žiadosti adresovanej spoločnosti AVYX.
28. Platobné podmienky pre úverovú platbu sú vo všetkých prípadoch 10 dní.
29. Všetky vopred zaplatené objednávky musia byť uhradené do 5 (piatich) pracovných dní od prijatia B2B objednávky alebo proforma faktúry, ak bola vopred dohodnutá, oddelením objednávok spoločnosti AVYX. Ak platba nebude prijatá, objednávky budú po 5. dni zrušené a objednávka bude odstránená z nášho systému.
30. Objednávky zadané prostredníctvom B2B budú buď predmetom predplatby, alebo budú fakturované v mieste odoslania podľa dohody medzi spoločnosťou AVYX a predajcom.
31. Nezaplatenie faktúry v dohodnutých termínoch bude mať za následok sankčný poplatok vo výške 50 EUR alebo 5 % z celkovej hodnoty objednávky vrátane dopravy, podľa toho, ktorá suma je vyššia. Ďalšie nezaplatenie môže mať za následok právne kroky na vymáhanie nezaplatených peňazí alebo tovaru.
32. Spoločnosť AVYX si vyhradzuje právo odložiť akúkoľvek dodávku, ak je účet zákazníka po splatnosti alebo v omeškaní.
33. Ak platba nebude prijatá v rámci úverových podmienok, váš účet bude pozastavený. Žiadna zadaná objednávka alebo spätná objednávka pridelená v čase, keď je váš účet pozastavený, nebude odoslaná a spoločnosť AVYX bude tieto objednávky držať v systéme len 7 dní. Ak váš účet zostane pozastavený dlhšie ako 7 dní, objednávka/zadná objednávka bude z nášho systému zrušená.
34. Ak spoločnosť AVYX poskytuje platobné úverové podmienky, počet dní uvedených na zaplatenie na faktúre zahŕňa kalendárne pracovné dni a víkendy v Českej republike.
35. V prípade potreby musia zákazníci poskytnúť spoločnosti AVYX svoje identifikačné číslo pre DPH/daňové identifikačné číslo. Neposkytnutie týchto informácií účtovníctvu AVYX môže mať za následok účtovanie ďalších dodatočných daní. Spoločnosť AVYX nenesie zodpovednosť a neprepláca žiadne ďalšie náklady, ktoré vznikli v dôsledku neposkytnutia čísla DPH/daňového čísla.
Dodanie
36. Webový portál AVYX B2B ponúka predajcom možnosť vybrať si spôsob doručenia. Ak nebola zvolená možnosť doručenia, spoločnosť AVYX vyberie najvhodnejšiu službu bez možnosti odvolania.
37. Prijaté objednávky sa doručujú len na hlavné adresy spoločnosti uvedené v pôvodnej objednávke alebo objednávke B2B. Požiadavka na doručenie na akúkoľvek inú adresu musí byť predložená písomne na oddelenie objednávok ihneď v mieste nákupu.
38. Akékoľvek špecifické požiadavky týkajúce sa objednávky musia byť zaznamenané na portáli B2B disti v čase objednávky. Spoločnosť AVYX zváži každú žiadosť podľa jej opodstatnenosti a vyhovie jej, ak je to primerané a praktické. Spoločnosť AVYX si vyhradzuje právo na prijatie takýchto požiadaviek.
39. Uvedená cena za prepravu nezahŕňa poistenie tovaru počas prepravy. Ak sa vyžaduje poistenie prepravy tovaru, musí to byť jasne uvedené v pôvodnej objednávke zákazníka. Ak sa vyžaduje poistenie prepravy tovaru, k prepravnému zákazníkovi sa pripočíta poplatok vo výške 1 % z celkovej hodnoty tovaru.
40. Máte právo vrátiť tovar v lehote 14 dní od odoslania tovaru spoločnosťou AVYX, pričom sa účtuje poplatok za opätovné uskladnenie. Na akýkoľvek neotvorený tovar vrátený spoločnosti AVYX sa bude vzťahovať poplatok za opätovné uskladnenie vo výške 5 %. Na tovar, ktorý bol otvorený (pečať na krabici je porušená), sa bude vzťahovať 15 % poplatok za opätovné uskladnenie. Na základe písomnej žiadosti o vrátenie tovaru vás budeme kontaktovať, aby sme dohodli jeho vrátenie. Tovar nebude dobropisovaný, ak nebude predložené písomné potvrdenie od spoločnosti AVYX. Upozorňujeme, že náklady na zaslanie tovaru späť spoločnosti AVYX v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy z dôvodov, ktoré nie sú spôsobené výkonom alebo opisom výrobku, hradíte vy.
41. V prípade, že výrobok obdržíte v poškodenom alebo chybnom stave, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory v čase od 9.00 do 17.00 hod. od pondelka do piatka okrem víkendov na adrese support@AVYX.tv. Upozorňujeme, že nebudeme akceptovať vrátenie žiadneho výrobku, pokiaľ takéto vrátenie nebolo vopred schválené.
42. Otváracie hodiny tímu zákazníckej podpory a zákazníckeho centra sa môžu v prípade potreby z času na čas zmeniť na iný primeraný čas.
43. Vlastnícke právo k tovaru prechádza zo spoločnosti AVYX na predajcu v mieste prevzatia kuriérom alebo doručovateľskou spoločnosťou v spoločnosti AVYX. Spoločnosť AVYX poskytne čísla na sledovanie zásielok, ak je to možné. Predajca je zodpovedný za tovar počas prepravy a po nej. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s doručením by sa mali riešiť medzi predajcom a kuriérom ako zodpovednosť predajcu.
44. Spoločnosť AVYX nezodpovedá za poškodenie tovaru počas prepravy od spoločnosti AVYX k zákazníkovi. V prípade poškodenia tovaru počas prepravy je zákazník zodpovedný za to, aby to riešil s kuriérskou službou, či už je to kuriér spoločnosti AVYX alebo zákazníci.
45. Po prevzatí tovaru je potrebné skontrolovať faktúru s obsahom dodávky a prípadné nezrovnalosti oznámiť do 24 hodín.
46. Príslušenstvo a všetky náhradné diely sa dodávajú výlučne na použitie s výrobkom, ku ktorému sa vzťahujú. Ak sa tovar používa na iné účely, nenesieme zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku takéhoto použitia a za týchto okolností je naša prípadná zodpovednosť obmedzená na kúpnu cenu akéhokoľvek chybného tovaru.
47. Spoločnosť AVYX nenesie zodpovednosť za žiadne nepriame, osobitné alebo následné straty alebo škody, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že sme vám dodali akýkoľvek objednaný tovar. Tým nie je dotknutá naša zodpovednosť v súvislosti so smrťou, zranením osôb alebo fyzickým poškodením majetku, ktoré vznikli v dôsledku nedbanlivosti z našej strany.
48. Na všetky výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu a štandardná záruka na výrobky a obmedzenia zodpovednosti EÚ (ďalej len "štandardná záruka") bez ohľadu na to, či je takáto štandardná záruka súčasťou výrobku pri jeho dodaní. Kópiu Štandardnej záruky je možné získať na požiadanie na adrese team@AVYX.tv. Záruka na výrobok oficiálne začína plynúť, keď si výrobok zakúpite. Na spochybnenie nároku na začiatok záruky sa vyžaduje doklad o kúpe s uvedením výrobku ako položky, ako aj zaplatenej ceny.
49. Zmluva medzi nami a akýkoľvek spor alebo nárok (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) vyplývajúci z nej alebo v súvislosti s ňou, jej predmetom alebo vznikom sa riadi a vykladá v súlade s miestnymi zákonmi Českej republiky.
V mene spoločnosti AVYX podpísal [meno]:
Pozícia:
Dátum a miesto:
Pečiatka spoločnosti: