privacy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI AVYX OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1. Právne predpisy. Všetky spracovania osobných údajov prebiehajú v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie č. 2016/679 o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR").

1.2. Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy a v súvislosti s uzatvorenými zmluvami. Vaše osobné údaje spracúvame na základe a za účelom plnenia našich záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených medzi nami a vami a za účelom uzatvorenia týchto zmlúv. Na tento účel používame osobné údaje po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávok a reklamácií. V rámci týchto činností môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené iným subjektom (najmä našim dodávateľom, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, a prevádzkovateľom platobných systémov). Na základe zmluvy spracúvame vaše osobné údaje aj pri vedení používateľských účtov v našom internetovom obchode, a to po celú dobu trvania používateľského účtu.

1.3. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení. Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely ďalšieho ponúkania nášho tovaru a služieb prostredníctvom obchodných oznámení na základe nášho oprávneného záujmu, pokiaľ ste toto zasielanie neodmietli.

1.4. Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu. Vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu na účely ochrany právnych nárokov a našej internej evidencie a kontroly, a to počas trvania premlčacej lehoty a jeden rok po jej uplynutí, pokiaľ ide o nároky uplatnené po uplynutí premlčacej lehoty. V prípade súdnych a iných konaní spracúvame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu počas celého trvania takýchto konaní a zvyšnú časť premlčacej lehoty po jej skončení.

1.5. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu. Na základe vášho súhlasu udeleného na dobu neurčitú spracúvame vaše osobné údaje aj na účely:

1.5.1. zasielania personalizovaných ponúk tovarov a služieb a ponúk iných subjektov a ich zobrazovania na webovej stránke.

1.6. Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia našich zákonných povinností. Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely a na základe plnenia našich zákonných povinností súvisiacich najmä s vedením účtovníctva a poskytovaním informácií orgánom verejnej moci.

1.7. Rozsah spracúvania osobných údajov. Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú:

1.7.1. meno a priezvisko,

1.7.2. dátum narodenia,

1.7.3. adresa,

1.7.4. e-mailová adresa,

1.7.5. telefónne číslo,

1.7.6. identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,

1.7.7. IP adresa,

1.7.8. údaje o vzájomnej komunikácii,

1.7.9. údaje o objednávkach a transakciách.

1.8. Používanie súborov cookie. Pri používaní nášho internetového obchodu sa vo vašom zariadení môžu ukladať súbory cookie. Ich používanie môžete kedykoľvek odmietnuť príslušným nastavením svojho zariadenia.

1.9. Nesúhlas so spracovaním osobných údajov. Kedykoľvek môžete vyjadriť svoj nesúhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení, rovnako ako môžete kedykoľvek odvolať svoj predchádzajúci súhlas so spracúvaním osobných údajov na iný účel, pokiaľ nejde o spracúvanie na účely plnenia našich záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv, na účely plnenia našich zákonných povinností alebo na iný účel vyplývajúci z našich oprávnených záujmov.

1.10. Doba uchovávania. Osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Po skončení účelu spracúvania osobné údaje bezodkladne zlikvidujeme.

1.11. Osoby zapojené do spracúvania. Všetky uvedené osobné údaje spracúvame my ako správca. To znamená, že určujeme vyššie definované účely, na ktoré zhromažďujeme osobné údaje, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za jeho riadne vykonanie. Na spracúvanie osobných údajov využívame aj služby iných spracovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje len podľa našich pokynov. Takýmito sprostredkovateľmi sú najmä poskytovatelia IT služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory, prevádzkovatelia marketingových nástrojov a poskytovatelia komunikačných nástrojov.

1.12. Práva subjektu osobných údajov. V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte tiež právo:

1.12.1. požadovať opravu nepresných alebo neaktuálnych osobných údajov, takže ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na ich opravu alebo doplnenie bez zbytočného odkladu,

1.12.2. požadovať potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu, a ak k nemu dochádza, informácie o tomto spracúvaní v rozsahu stanovenom v článku 15 GDPR, ako aj kópiu spracúvaných údajov (za ďalšie kópie sme oprávnení účtovať poplatok určený na pokrytie nevyhnutných nákladov),

1.12.3. v niektorých prípadoch máte právo na vymazanie svojich osobných údajov. Vaše osobné údaje vymažeme bez zbytočného odkladu, ak ich už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracúvali, alebo ak využijete svoje právo namietať proti spracúvaniu a my zistíme, že už nemáme žiadne oprávnené záujmy, ktoré by toto spracúvanie odôvodňovali, alebo preukážeme, že spracúvanie osobných údajov z našej strany bolo ukončené.