QUATRO - 0% navýšenie

Kategórie
 
 
 
 
 
Obľúbené produkty
Wishlist (zoznam želaní) je prázdny
 
 
 
Streda, 6. november 2019

Prefinancujte svoje nákupy u nás s 0% navýšením. Využite ponuku spoločnosti QUATRO a do 6 mesiacov nepreplaťte ani EURO.

Verejný prísľub pre získanie Benefitu – „Nakupujte šikovne s 0% navýšením“
Všeobecná úverová banka, a. s., skrátený názov: VÚB, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka č.: 341/B (ďalej len „VÚB, a. s.“) v súlade s § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení adresuje Klientom verejný prísľub na získanie benefitu,
ktorým je úroková sadzba vo výške 0% p. a. pri nákupe na Quatro splátky (ďalej len „Benefit“), za
podmienok uvedených v tomto prísľube.
Nárok na Benefit získavajú Klienti, ktorí splnia všetky podmienky získania Benefitu uvedené nižšie.


Podmienky získania Benefitu:
a) Klient v období od 4.11.2019 do 31.1.2020 požiada o poskytnutie spotrebiteľského úveru v rámci
nákupu na Quatro splátky s využitím možnosti voľby tzv. pevnej mesačnej Splátky, ktorá je určená
Klientom v čase požiadania o poskytnutie spotrebiteľského úveru v podobe uvedenia výšky
mesačnej splátky v zaokrúhlení na celé desiatky EUR a v rozpätí od 10 € - 130 € a zároveň
uvedená v zmluve o spotrebiteľskom úvere ako Typ produktu: PZPS0_akcia6 (ďalej len „Pevná
splátka“);

b) žiadosť o poskytnutie spotrebiteľského úveru s využitím voľby Pevné splátky v zmysle písm. a)
bude zo strany VÚB, a. s. schválená a zmluva o spotrebiteľskom úvere bude uzatvorená najneskôr
do 31.1.2020;

c) Klient zároveň najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia tovaru splatí poskytnutý spotrebiteľský
úver v plnej výške. V prípade, ak si klient zvolil poistenie schopnosti splácať úverové splátky
Quatro, je potrebné uhradiť aj výšku poistného za dané obdobie. Za splatenie spotrebiteľského
úveru v zmysle tohto Verejného prísľubu sa považuje aj pripísanie peňažných prostriedkov na
účet určený pre splácanie spotrebiteľského úveru uvedený v príslušnej zmluve o spotrebiteľskom
úvere s uvedeným príslušného variabilného symbolu platby a to vo výške rozdielu súčtu
zaplatených mesačných Splátok a poskytnutej výšky spotrebiteľského úveru vrátane výšky
poistného za dané obdobie.

Podmienky pre získanie Benefitu sa vzťahujú na všetky predajné miesta a kanály, na ktorých je
možné požiadať o poskytnutie spotrebiteľského úveru s produktovým označením Quatro: Benefit
je možné získať len vo vzťahu k spotrebiteľským úverom, ktoré spĺňajú definíciu Pevnej splátky
v zmysle písm. a) tohto verejného prísľubu.

Klient splnením podmienok na získanie Benefitu v zmysle tohto verejného prísľubu vyjadruje svoj
súhlas s pravidlami a podmienkami verejného prísľubu stanovenými týmto prísľubom. VÚB, a. s. si
vyhradzuje právo neposkytnúť Benefit v prípade, ak Klient nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z
ustanovení tohto prísľubu. VÚB, a. s. nehradí Klientovi žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v
súvislosti s Benefitom alebo plnením podmienok tohto verejného prísľubu. VÚB, a. s. nenesie
žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s používaním Benefitu.
Tento verejný prísľub je platný od 4.11.2019 do 31.1.2020 a je k dispozícii na internetovej stránke
www.vub.sk a www.quatro.sk. VÚB, a. s. si vyhradzuje právo na zmenu verejného prísľubu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia